Villkor och policy

Föreningen

Vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur vi fortlöpande säkerställer att vi behandlar personuppgifter på ett bra och säkert sätt, i enlighet med gällande lagstiftning. Våra rutiner innebär att du kan känna dig trygg med att din integritet respekteras, samtidigt som du får god service och relevant information från oss. Policyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur uppgifterna samlas in och behandlas, hur vi arbetar för att skydda informationen samt vilka rättigheter du har och hur du kan gå till väga för att utöva dessa rättigheter.

Denna integritetspolicy gäller för:

Stockholms Dövas Förening (SDF) på länsnivå, föreningens sektioner, samt stiftelser med anknytning till SDF. Vi i SDF och anknutna verksamheter värnar om den personliga integriteten för varje medlem, givare, prenumerant, kund, bidragssökande och andra personer som har/har haft kontakt med oss.
Vi eftersträvar därför en hög nivå av skydd för de personuppgifter som anförtros oss.

SDF:s dataskyddsombud

Har du frågor eller synpunkter som rör SDF:s hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud. Det kan du göra via e-post, eller bildtelefon (sdf@ectalk.se)

Maila SDF:s dataskyddsombud

Vem har ansvar för dina personuppgifter?

Stockholms Dövas Förening (SDF) är en förening med två nivåer: förening och sektioner. Föreningen är en egen juridisk person. SDF administrerar också flera stiftelser som är sin egen juridiska personer. SDF är även ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund.

 • Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), är personuppgiftsansvarig för SDR:s behandling av personuppgifter på förbundsnivå.
 • Stockholms Dövas Förening (SDF), är ansvarig för de personuppgifter som förekommer i medlemsregister och anmälan av aktiviteter.
 • Föreningen och sektioner har ett gemensamt ansvar för behandling av de personuppgifter som finns i SDF:s medlemsregister gällande för dess sektion.
  Det innebär att de var och en för sig har eget ansvar för de medlemsuppgifter de behandlar.
  Det yttersta ansvaret för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt ligger på föreningens styrelse respektive sektionsledningen för varje sektion.
 • Stockholms Dövas Förening stift för gåvomedel, är personuppgiftsansvarig för stiftelsens behandling av personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Det vanligaste är att vi samlar in personuppgifter från dig personligen, till exempel när du blir medlem, ger en gåva till oss, beställer/köper något av oss, ställer en fråga till SDF:s medborgarkontor, anmäler dig till eller medverkar på aktiviteter/arrangemang, kontaktar SDF via sociala medier, e-post eller brev, prenumererar på våra nyhetsbrev och medlemstidningen Teckentydaren, söker bidrag hos våra stiftelser, när du söker arbete eller får en anställning hos oss, samt med anledning av att du har ett förtroendeuppdrag inom SDF och inom sektionerna eller i våra verksamheter.

 

Vi samlar även in personuppgifter när du besöker våra webbplatser, genom att köpa personuppgifter, genom att inhämta personuppgifter från samarbetsorganisationer, till exempel Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR), med mera.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en nu levande fysisk person. SDF samlar in olika typer av personuppgifter som är relevanta för ändamålet. Det handlar framför allt om namn, personnummer och kontaktuppgifter, såsom telefonnummer, postadress och e-postadress. I en del sammanhang samlar vi även in personuppgifter som handlar om typ av hörselskada, kön, särskilda önskemål eller tillgänglighetsbehov, information för att genomföra ekonomisk transaktion, fotografier med mera.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Vi registrerar personuppgifter i huvudsak för att kunna administrera medlemskap, förtroendeuppdrag och anställningar, fullgöra beställningar av varor, material och tjänster, samla in medel till SDF, genomföra olika aktiviteter eller arrangemang, besvara frågor och skicka information, administrera prenumerationer av Teckentydaren och nyhetsbrev, ge medlemmar rådgivning, samla statistik, genomföra undersökningar, utvärdera och utveckla vår verksamhet, producera texter, fotografier, videos och annat material för våra webbplatser, trycksaker och sociala medier, dokumentera våra aktiviteter/arrangemang, ha utbyte med samarbetspartners, behandla ansökningar om bidrag ur stiftelser med anknytning till SDF samt underlätta dina besök på våra webbplatser (cookies).

 

Vi registrerar även uppgifter för historiska ändamål. Personuppgifter kan även samlas in för andra ändamål, som i så fall anges vid insamlingstidpunkten.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifter hanteras av behöriga personer inom Stockholms Dövas Förening och stiftelser med anknytning till SDF (se första avsnittet).

 

Personuppgifter om medlemmar i SDF behandlas av behöriga personer på olika nivåer inom organisationen. Sveriges Dövas Riksförbund har tillgång till registrerade medlemsuppgifter då de hanterar den centrala medlemsregisteringen. SDF har tillgång till registrerade medlemsuppgifter om medlemmar hos föreningen. Sektioner har tillgång till personuppgifter om medlemmar i dess sektion.

 

Vissa uppgifter om medlemskap kan delas med Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR), Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening (SLDP), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) och Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP).

 

SDF lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, annat än till samarbetspartners som hanterar personuppgifter för SDF:s räkning samt, i vissa fall, i forsknings- och undersökningssyfte.
Sådana eventuella samarbetspartners, som tryckerier, undersökningsföretag eller liknande, måste skriva på ett personuppgiftsbiträdesavtal, som reglerar att de endast får behandla personuppgifter med sekretess, enligt våra instruktioner, under en begränsad tid och bara för ett visst syfte.

 

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

 • tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
 • tillvarata SDF:s rättsliga intressen, eller
 • upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem.

Vilken rättslig grund har våra personuppgiftsbehandlingar?

När du lämnar personuppgifter till SDF eller anknutna verksamheter ger du oss tillåtelse att registrera och lagra personuppgifterna på lite olika sätt beroende på i vilket syfte du har lämnat uppgifterna.

 

Vi i SDF stödjer oss på följande rättsliga grunder när vi behandlar personuppgifter: avtalsförhållande, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och samtycke. Vilken rättslig grund som är aktuell beror på ändamålet.

Våra principer för att lagra och gallra personuppgifter

SDF:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att SDF sparar dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för.

 

Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt lag, till exempel bokföringslagen, där räkenskaper måste sparas i minst sju år. Vi avser också spara uppgifter för historiska anteckningar så att vi kan uppfölja föreningens historia.

Dina rättigheter

Du har rätt att

 • få information om vilka personuppgifter vi har om dig,
 • få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande,
 • begränsa användningen av dina personuppgifter, samt
 • få dina personuppgifter raderade, med vissa undantag.

 

Du kan göra detta genom att skicka en undertecknad begäran till oss. Ett registerutdrag per kalenderår är kostnadsfritt.

 

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta SDF:s dataskyddsombud. Du kan också vända dig till Datainspektionen.

 

Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras publicerar SDF den nya, reviderade, policyn på vår webbplats med information om när ändringarna träder i kraft.

 

Antagen av SDF:s kanslichef 12 juli 2019, gäller tills vidare.

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571