God hälsa och välbefinnande

Området God hälsa och välbefinnande är ett område av fem ur SDF:s intressepolitiska handlingsprogram.

Intressepolitik

God hälsa och välbefinnande

Rätten till att få vård på sitt språk och förstå sin vårdplan är grundläggande för varje persons trygghet i samband med en god hälsa och välbefinnande.

En vård och omsorg med okunskap och språkliga barriärer äventyrar patientsäkerheten för döva. I akuta vårdsituationer utsätts ofta döva för onödiga risker när de inte får information och kommunikation på teckenspråk. Bristande kommunikation kan leda till frustration, oro och i värsta fall felaktiga diagnoser och felbehandlingar.

 

En äldreomsorg som strävar efter jämlikhet och inkludering för döva är något som varje kommun ska arbeta för så att likvärdigt åldrande blir en garanti. Att få icke teckenspråkig hemtjänst eller vård- och omsorgsboende utan en stimulerande teckenspråksmiljö är lika med att bli dömd till omänsklig isolering och ensamhet.

 

Döva med intellektuell funktionsnedsättning måste få större möjlighet till att få stöd enligt LSS och till boendeformer med särskilda service på teckenspråk som helt präglas av teckenspråksmiljö. Att döva får stöd och boende enligt LSS utan något teckenspråk berövar personernas deras rätt till en god och likvärdig vardag.

 

Genom regionalt adekvat stöd till familjer i frågor om språkutveckling och föräldraskap läggs en god grund för en bra start i livet för döva barn och deras familjer kring teckenspråk och dövkultur.

 

En vardag fylld av språkliga barriärer är mentalt påfrestande och kan bidra till en sämre hälsa. När döva barn, unga och vuxna behöver psykiatrisk vård måste det ges med god kompetens i teckenspråk, dövkultur och vårdmöjligheter, som är anpassade för döva. Annars är risken stor att behandlingen får en motsatt effekt och i stället för att förbättra hälsan så ökar ohälsan.

 

För att förebygga psykisk ohälsa samt främja god hälsa och välbefinnande för döva i alla åldrar är det viktigt att alla kommuner inom regionen strävar efter en resurssamordning över region- och kommungränserna så att fler får del av teckenspråkigt utbud.

För en god hälsa och välbefinnande

På kommunal nivå strävar Stockholms Dövas Förening efter att

  • Boenden med särskilt stöd och service på teckenspråk och med god teckenspråksmiljö ska erbjudas alla som behöver det
  • Teckenspråkig äldrevägledare ska finnas som en motsvarande tjänst inom Stockholms stad.
  • Rätten till teckenspråkig hemtjänst och ledsagning ska vara en självklarhet, där timtilldelningen ska ta hänsyn till teckenspråkets språkliga förutsättningar.
  • Tillgång till seniorboende samt vård- och omsorgsboende i teckenspråkig miljö ska erbjudas alla äldre döva som behöver det.

 

På regional nivå strävar Stockholms Dövas Förening efter att

  • Sjukvården ska ha ett bra bemötande för döva och erbjuda likvärdig sjukvård.
  • All sjukvårdsverksamhet ska vara fullt tillgänglig där tolk beställs och används direkt när det behövs.
  • Stöd och rådgivning av berörda psykiatriska verksamheter kring psykisk hälsa ska bedrivas på svenskt teckenspråk med dövkompetens inom regionen för alla åldrar.
  • En resurssamordning över region- och kommungränserna ska finnas för att underlätta och förbygga felaktiga diagnoser och felbehandlingar.

Läs mer ur SDF:s intressepolitiska handlingsprogram

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571