Starkare rätt till teckenspråk

Området Starkare rätt till teckenspråk är ett område av fem ur SDF:s intressepolitiska handlingsprogram.

Intressepolitik

Starkare rätt till teckenspråk

Rätten till svenskt teckenspråk är grundläggande i våra liv och en viktig faktor för att uppnå en god livskvalitet.

Det svenska teckenspråkets ställning ska stärkas på kommunal och regional nivå, så att människors rätt till teckenspråk kan förverkligas inom olika samhällsområden.

 

En bra start i livet för döva barn och deras anhöriga förutsätter att de tidigt får adekvat stöd genom att lära sig teckenspråk och utveckla en trygg kommunikation inom familjen. Delaktighet på döva barns villkor förutsätter teckenspråk som är ett fullständigt språk, och ska inte förväxlas med övriga varianter av stödtecken eller kompletterande kommunikation.

 

Vilande på vetenskaplig grund och från upplevda erfarenheter ska hörselvård och habilitering sprida en positiv attityd till teckenspråk. Många döva och hörselskadade, med eller utan hörseltekniska hjälpmedel, vittnar om hur teckenspråk främjat deras delaktighet i samhället. Det finns också döva individer som varken fått lära sig eller utveckla teckenspråk, och lever därför med livslånga språkdeprivationsskador.

 

Rätten till teckenspråk tryggas genom att fullgoda teckenspråks- och undervisningsmiljöer erbjuds, där modersmålsundervisning samt fullt teckenspråkiga förebilder och lärare garanteras.

 

En starkare rätt till teckenspråk innebär att ingen ska lämnas utanför och att alla som vill och behöver teckenspråk ska få det. Rätten till teckenspråk ska gälla alla oavsett hörselstatus, skolval, kulturell bakgrund, bostadsort och ålder.

För en starkare rätt till teckenspråk

På kommunal nivå strävar Stockholms Dövas Förening efter att

  • Alla döva barn och unga ska ha rätt till förskola, grundskola, gymnasial och eftergymnasial utbildning på svenskt teckenspråk.
  • Alla döva barn, codabarn och syskon till döva barn ska ges rätt till att lära sig svenskt teckenspråk.
  • Svenskt teckenspråk ska ha samma ställning som de övriga nationella minoritetsspråken inom kommunen.

 

På regional nivå strävar Stockholms Dövas Förening efter att

  • Regionen ska främja döva barns språkutveckling genom att teckenspråk direkt inkluderas.
  • Alla döva och hörselskadade barn, även ensidigt döva barn, ska ges möjlighet till en skolgång i specialskola eller en skolgång med teckenspråksmiljö.
  • Svenskt teckenspråk ska ha samma ställning som de övriga nationella minoritetsspråken inom regionen.

Läs mer ur SDF:s intressepolitiska handlingsprogram

Org. nr: 1234567890Swish: 123456789Bankgiro: 336 - 2571